Általános üzleti szabályzat

§1 Alkalmazási terület
(1) Ezeknek az általános érvényű feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a vevő az eltérésekben külön írásban megállapodnak
(2) Bármely termékre vonatkozó ajánlatra, az ajánlat elfogadására, a megrendelés visszaigazolására és az eladásra az alábbi feltételek vonatkoznak. A vevő bármilyen feltételei vagy a szerződést megváltoztató rendelkezései nem érvényesek, ezek velünk szemben csak akkor hatályosak, ha ezekhez a változtatásokhoz írásban hozzájárulunk.
(3) A termékkatalógusokban, árlistákban, ajánlati és egyéb dokumentációkban esetleges tévedésből eredő hibák kijavításának jogát fenntartjuk anélkül, hogy az ezekből a hibákból következő károkért felelősségre vonhatnának bennünket.

§2 Ajánlatok – a szerződés végrehajtása
(1) Egyéb nyomatékos megállapodás hiányában termékeink kötelezettség nélküliek.
(2) Ajánlatunk tartalmazza az áru mennyiségét, minőségét és a termékleírását, valamint a termék rövid specifikációját. A szállítandó áruk és szállítási szolgáltatásunk tartalmát és terjedelmét alapvetően írásos szerződés – visszaigazolásunk határozza meg. Valamennyi az értékesítéssel kapcsolatos dokumentum, specifikáció és árjegyzék bizalmasan kezelendő és harmadik személyek számára nem adható ki.
(3) Fenntartjuk a jogot, a szerződés jogerőre lépését követően is a termékek műszaki adatainak megváltoztatására, amennyiben a változtatás a megrendelést minőségi és felhasználhatósági vagy árbeli tekintetben nem rontja.
(4) A megrendelő tudatában van annak, hogy termékeink egyedi gyártmányok. A szerződéstől való elállás kizárólag a termék elkészítéséig megengedett. Amennyiben a megrendelő a szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt termékre, akkor a nálunk keletkezett igazolható összes költségen túlmenően a kiesett nyereség költségét is köteles kifizetni.

§3 Áruszállítás
(1) A közölt szállítási határidők kizárólag akkor kötelezőek, amennyiben írásos megrendelési vissza – igazolásunk meghatározott szállítási határidőt tartalmaz.
(2) A megrendelő csak akkor nyújthat be kártérítési követelést, ha a szállítás késedelmének oka szándékos, vagy súlyos gondatlanságból ered, illetőleg amennyiben részünkről (nem súlyos) vétkesség következtében lényeges szerződéses kötelezettséget sértettünk meg.
(3) A vevőnek a vételárat akkor is ki kell fizetnie, ha az esedékesség napján átvételi késedelemben van. Ilyen esetekben az árut a megrendelő kockázatára és költségére raktározzuk be, Az árukat a megrendelő kívánságára és költségére biztosítjuk.

§4 Vételár
(1) A vételár az általunk kiállított ár, illetőleg, oly esetben, amennyiben az árat nem részleteztük, akkor a mindenkori árlistánkban szereplő ár, amely a megrendelés időpontjában érvényben van. Az ár (Németországban) a megrendelő átvételi helyéig, szokásos fuvarparitásban és a csomagolás költségeit beleértve értendő. Amennyiben a megrendelő egyéb kiszállítási módot választ, akkora fuvarkülönbözet költségét a megrendelő viseli.
(2) Kivéve, ha az ajánlatban vagy az értékesítési árlistánkban másként van megadva, vagy a vevő és mi írásban másként állapodunk meg a nemzetközi szállítási üzlet megnevezett „ex works” (az üzemből elszállítva) paritásban értendő. Amennyiben vállalkozunk arra, hogy az árut más helyekre szállítjuk ki, akkor a vevőnek kell viselnie a szállítás, a csomagolás és a biztosítás költségeit.
(3) A külföldre szállított áruk esetében a megrendelő kellő időbeni tájékoztatása után és az áru tényleges kiszállítása előtt fenntartjuk az árváltoztatás jogát, amennyiben az ellenőrzésünkön kívül álló áralakulás (mint például árfolyam-ingadozások, devizaszabályozások, vámtarifa változások, a nyersanyag és az előállítási költségek jelentős emelkedése) miatt kívánatos, illetőleg ha az áremelés szállítási adatok megváltoztatása alapján szükséges.

§5 Fizetési feltételek
(1) A megrendelő köteles a teljes nettő vételárat levonások nélkül a számla keltét követő 30 napon belül megfizetni. A számla keltét követő 14 napos fizetési teljesítések alkalmával 2% skontó levonás megengedett. Új ügyfelek esetében fenntartjuk az előzetes készpénzfizetés ellenében történő szállítás jogát.
(2) amennyiben a megbízás alapját ajánlat vagy vállalkozási szerződés képezi, akkor az ajánlatban vagy vállalkozási szerződésben rögzített fizetési feltételek vannak érvényben.
(3) A megrendelő köteles bankátutalással, vagy csekk útján teljesíteni; fizetési csekkel teljesítés fejében. Váltóval ugyancsak kizárólag teljesítés fejében kell fizetni és ez a fizetési mód csak olyan esetben fogadható el, ha erről kivételes esetben írásos megállapodás született. Ebben az esetben a váltóeljárásból származó költségeket a megrendelő viseli.
(4) Amennyiben (az exportüzletben) megállapodás születik arról, hogy a megrendelő bankja (vagy egy általunk elfogadható bank) útján akkreditívet kell megnyitnia, akkor a felek rögzítik, hogy az akkreditív megnyitásának meg kell felelniük az Akkreditívekre vonatkozó egységes irányelveknek és szokványoknak. 1993. évi kiadás, ERA 500.
(5) Amennyiben a megrendelő a fizetési kötelezettségének a lejárat napján nem tesz eleget, akkor esetleges további bennünket megillető jogok és igények feladása nélkül – választásunk szerint:
a szerződést felmondhatjuk, vagy a vevőnek szóló további szállításokat felfüggeszthetjük, illetőleg a megrendelőt a nem kifizetett összeg kamataival megterhelhetjük ezek a kamatok a leszámítolási átvezetési törvény 1§ – szerinti mindenkori alapkamat fölött évi 5% – ot tesznek ki, és mindaddig fizetendők, amíg a tartozás végleg és teljes egészében kifizetésre nem kerül.
(6) Amennyiben szerződés jogerőre emelkedését követően a megrendelő gazdasági helyzetében olyan körülmények állnak be, amelyek a megrendelő hitelképességét megkérdőjelezik, illetve ezek a körülmények csak a szerződés hatályba lépése után jutnak a tudomásunkra, akkor jogosultak vagyunk az áru kiszállítását mindaddig visszatartani, amíg a megrendelő annak értékét (előre) kifizeti vagy pedig a kifizetésre megfelelő módon számunkra biztosítékot nem nyújt.
(7) A megrendelő visszatartási vagy beszámítási jog érvényesítésére nem jogosult, kivéve, ha az ellenkövetelését kifejezetten elismerjük, vagy ezt jogerősen megállapítjuk.

§6 A kárveszély átszállása
(1) Az áru minőségi romlásának, károsodásának, vagy elvesztésének kockázata az alábbiiak szerint száll át a megrendelőre:
- A németországi üzletben:
amennyiben az áruk általunk kerül kiszállításra, akkor amint az áru járműveinkkel a megrendelő telephelyére, illetve szállítási címre megérkezett, amennyiben a szállítást szállító vállalat vagy a vasút bonyolítja le, akkor amint az árut a szállító vállalat vagy a vasút számára átadtuk, függetlenül attól, hogy a szállítási megbízást cégünk vagy a megrendelő adta – e ki;
amennyiben cégünk végezte el az áru felszerelését, akkor amint a leszállított árut felszereltük és a megrendelő átvette. A megrendelő köteles a munkát átvenni, amint cégünk a felszerelés befejezését jelezte számára. Ez a kötelezettség abban az esetben is érvényes, ha a szállítás és a felszerelés nem képez egységes megbízást. A felszerelt szerkezet üzembe helyezése átvételnek minősül.
Amennyiben a kiszállás, felszerelés, vagy az átvétel határideje tőlünk kívül álló okokból elhúzódik, a dologi kárveszély attól az időponttól kezdve száll a megrendelőre, amettől a kiszállítási készséget, illetőleg a szerelés elkészültét jeleztük, ebben az időpontban a keletkezett többletköltségek felszámítására is jogosultak vagyunk.
- A külföldi forgalomban:
Amennyiben az árut az üzemünkből/üzleti helyiségeinkből szállítjuk ki (ex works, Incoterms 1990) abban az időpontban, amelyben az áru a megrendelőnél, vagy az általa kijelölt helyen kiszállításra kerül.
Amennyiben az árut nem mi szállítjuk ki, akkor az árunak a megrendelő vagy egy általa kijelölt független fuvarozó az üzemünkben/üzleti helyiségeinkben történő átadásakor.

§7 Szavatosság és felelősség kizárása
(1) Garantáljuk, hogy a szállított áru mentes az anyag- és feldolgozási hibáktól. Amennyiben az eladott dolognak olyan hibája áll fenn, amelyért mi vagyunk felelősek, akkor jogosultak vagyunk annak kicserélésére vagy a hiányosság elhárítására. A szavatolt minőségi tulajdonságok hiányzása esetén szavatossági kötelezettségünknek eleget teszünk azzal, hogy a hibát méltányos határidőn belül kijavítjuk.
(2) a megrendelő köteles az árut a (GB) 377, és 378 § – a értelmében megvizsgálni és köteles az esetleges reklamációt az áru átvételétől számított 10 napon belül írásban bejelenteni. A hiba megállapítása után a berendezés nem használható.
(3) A kellékszavatosság feltételei a következők:
nem vállalunk felelősséget az olyan hibáért, amely a megrendelő áruleírásán, vagy specifikációján alapszik;
nem vállalunk felelősséget az áru hibáiért, ha a vételárat a megrendelő az esedékesség napjáig nem fizette ki;
felelősségünk nem terjed ki azokra a részekre, anyagokra és egyéb felszerelési tárgyakra, amelyeket a megrendelő vagy a megrendelő megbízottja állított elő és részünkre átadtak.
(4) a szavatosság nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyek hibás felszerelésből, alkalmazásból vagy használatból, gondatlanságból vagy egyéb okokból keletkeznek.
(5) A törvényes szavatossági kötelezettség a kárveszély átszállásával kezdődik. A kijavítás, illetőleg csereszállítás kizárólag a közvetlenül ezzel összefüggő ráfordításokra vonatkozik; a pótlólagos szállítási és szerelési költségek a megrendelőt terhelik.

§8 A tulajdonjog fenntartása
(1) Függetlenül a szállítástól, a kárveszély átszállásától, illetőleg a jelen szállítási feltételek egyéb rendelkezéseitől, az áru tulajdonjoga mindaddig nem száll át a vevőre, amíg a teljes vételárat ki nem egyenlítették. A megrendelő a javunkra lemond valamennyi, az általunk tulajdonjogi – fenntartással szállított áruk eladásából származó vételár – követeléséről.
(2) Mindaddig, amíg a teljes vételárat nem egyenlítették ki, jogunk van az árut visszakövetelni, más részére értékesíteni, vagy más módon rendelkezni vele. Mindaddig, amíg teljes egészében ki nem egyenlítették az áru vételárát, a megrendelő köteles az árut bizalmi személy módjára részünkre tartani, az árut saját tulajdonától vagy harmadik fél tulajdonától elkülönítve megőrizni, a fenntartott árut előírásszerűen tárolni, biztonságba helyezni és biztosítani, valamint végünk tulajdonaként megjelölni.
(3) Az áru teljes árának kifizetéséig a megrendelő jogosult az árut szokásos üzletmenetében használni vagy viszontértékesíteni, de minden kifizetést köteles számunkra őrizni és a pénzeket a saját vagyonától és harmadik személyek vagyonától elkülönítve tartani. Ilyen tekintetben a vevőnek a vásárlóival szembeni követelései úgy minősülnek, mint amelyekről részünkre lemondott.
(4) Amennyiben az árukat tovább feldolgozták és a tovább feldolgozás olyan részekkel is történt, amelyek nincsenek a mi tulajdonunkban, akkor a megrendelőt megillető valamennyi igény a megállapodott fenntartásos áru értékéig és amennyiben szerelési szolgáltatásokat is végeztek, akkor a szerelési szolgáltatások mértékéig is úgy minősül, mint amelyekről részünkre lemondtak. Említett vonatkozik az áruk összesítésére is.
(5) Elzálogosítások és harmadik személyek egyéb beavatkozásai esetén a megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni bennünket, hogy a Német Polgári Perrendtartás (ZPO) 771§ – a értelmében benyújthassuk keresetünket. Amennyiben a megrendelő e kötelezettségét nem teljesíti, akkor szavatol a bennünket ért károkért.
(6) A megrendelőt megillető biztosítékokat a megrendelő kérésére annyiban fogjuk felszabadítani, amennyiben a biztosítékok realizálható értéke a bennünket megillető követelések értékét meghaladja.

§9 Egyéb rendelkezések
(1) Jogosultak vagyunk a megrendelő előzetes tájékoztatása nélkül az árut kijavítani és megváltoztatni, amennyiben a javítások vagy a megváltoztatások sem az áru formáját, sem működését tartósan nem terhelik, vagy rontják.
(2) E feltételek mindazon további megállapításokat felváltják, amelyeket a szerződéses felek előzőleg írásban vagy szóban kötöttek.
(3) A jelen feltételek a másik szerződő fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik feleknek nem adható ki.

§10 Jogválasztás, bírói illetékesség
(1) A jelen megállapodásra a német jog vonatkozik: a nemzetközi árueladási törvény érvényessége kifejezetten ki van zárva. Az illetékes bíróság a Würzburgi Megyei Bíróság. illetve a Gemündeni Járási Bíróság.
(2) Jogosultak vagyunk a keresetünket a megrendelő székhelye szerint illetékes bármely más bíróságnál benyújtani, amely a nemzeti vagy nemzetközi jog alapján illetékes lehet.

WAREMA Renkhoff GmbH
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
D-97828 Marktheidenfeld
Telefon: +49 (93 91) 20-0
Pf. 1355 Telefax: +49 (93 91) 20-42 99
D-97822 Marktheidenfeld http://www.warema.de